Thursday, April 19, 2012

หางานสวีเดน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงาน  ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน  กับกรุงเทพมหานคร  เบื้องต้นจัดส่งแรงงานไทยไปดูแลผู้สูงอายุรอบแรกประมาณ  60 ราย จากความต้องการทั้งหมด  10,000 ราย  พร้อมเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานจะได้รับการตอบรับจากนายจ้างสวีเดนอย่างดี
นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  โครงการนำร่องความร่วมมือฯ  ที่ริเริ่มโดยสภากรุงเทพมหานครและสภาเทศบาลรากุนด้า เพื่อสนับสนุนให้แรงงานไทยได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ  กระทรวงแรงงานได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ  และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน  การรักษาสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ  ของแรงงานไทย  รวมถึงมีแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่แรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ  ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานไทยมีทางเลือกในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริการจัดหางาน รวมถึงมีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะฝีมือและภาษาก่อนเดินทางไปทำงาน  ซึ่งโดยพื้นฐานของคนไทยจะได้เปรียบคนชาติอื่นในเรื่องของความอ่อนโยน ความมีน้ำใจ    ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  นอกเหนือจากความขยัน  ความอดทนต่อการทำงานหนัก  ดังนั้นการส่งเสริมให้แรงงานไทยให้มีโอกาสไปดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศสวีเดนจะมีประโยชน์ต่อนายจ้างที่จะได้ผู้ช่วยงานที่ต้องตามความต้องการ  ในส่วนของแรงงานไทยที่ไปทำงานก็จะได้รับค่าจ้างค่าแรงที่เป็นธรรม  มีสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สวีเดนจะมีรายได้หลังหักภาษีต่อเดือนประมาณ  50,000  -  60,000  บาท  เบื้องต้นจะมีการส่งแรงงานไทยไปดูแลผู้สูงอายุรอบแรกก่อนประมาณ  60  ราย  จากความต้องการทั้งหมด  10,000 ราย  ซึ่งเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานจะได้รับการตอบรับจากนายจ้างสวีเดนอย่างดี

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงาน  ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน  ระหว่างกรุงเทพมหานคร  กับกระทรวงแรงงาน  เป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนแรงงานไทยไปทำงานที่สวีเดนในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ของสภากรุงเทพมหานคร  และสภาเทศบาลรากุนด้า  เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา  ถือเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีความริเริ่มในการดำเนินการถึงผลประโยชน์ของผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงต้องขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่โดยตรงในการจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงาน  ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน  ระหว่างกระทรวงแรงงานกับกรุงเทพมหานคร  เกิดขึ้นจากการที่สภากรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภาเทศบาลรากุนด้า  ราชอาณาจักรสวีเดน  ตั้งแต่ 1  พฤศจิกายน  2552 เป็นต้นมา ทั้งสองสภาได้มีการเดินทางมาเยือนซึ่งกันและกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือด้านต่างๆ  รวมถึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของทั้งสองเมืองอย่างต่อเนื่อง  และจากการหารือเรื่องปัญหาผู้สูงอายุในสวีเดนที่ขาดบุคลากรดูแลเป็นจำนวนมาก  จึงนำไปสู่ความร่วมมือด้านการสนับสนุนแรงงานไทยไปทำงานที่สวีเดนในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยทั้งสองสภาฯ ได้ทำบันทึกความเข้าใจ  (MOU) เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2553 ที่ผ่านมา
ที่มา www.mol.go.th

นี่เป็นวีดีโอ คนไทยไปทำงานเก็บผลไม้ที่สวีเดน เห็นว่า ไม่ใช่ง่ายๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีความอดทน ลองดูกัน

No comments:

Post a Comment